Multifunctioneel winkelcentrum Vathorst biedt een goede mix van landelijke ketens en regionale (vers) ondernemers, diverse restaurants en dienstverlening. Het aangrenzende ICOON biedt onderdak aan een theater, bibliotheek, scholen, kinderdagverblijf, sporthal en culturele instellingen. Daarmee is Winkelcentrum Vathorst het bruisende hart van Vathorst.

De rol van STABLE:

Eind 2002 heeft STABLE de opdracht van Bouwfonds ontvangen om het huidige plan en ontwerp te beoordelen en daar waar noodzakelijk aan te passen zodat de ontwikkeling van het winkelcentrum van start kon gaan. Al snel werd het STABLE duidelijk dat het ambitieuze ontwerp van Emilio Ambasz niet het meest optimaal was voor het nieuwe stadsdeel en ook te veel ontwikkelingsrisico’s met zich meebracht. STABLE was de mening toegedaan dat een stadsdeel van deze omvang een centrum moest krijgen waarvan de winkels onderdeel uitmaakte en niet sec een winkelcentrum. Een centrum voor Vathorst dat aantrekkelijk en toegankelijk was gedurende de hele week, een ontmoetingsplek en meer functies dan alleen winkels zodat er eigenlijk altijd reuring is en het niet een verlaten plek zou worden als de winkels gesloten waren. Aangezien naast het geplande winkelcentrum nog een introvert gebouw met gemeentelijke instanties gepland was evenals een NS station heeft STABLE voorgesteld deze functies meer met elkaar te integreren en extra woningbouw toe te voegen. Aangezien er ook nog percelen naast het geplande winkelcentrum lagen zonder nog een directe invulling te hebben, heeft STABLE voorgesteld een Masterplan te maken voor het gehele gebied.  

STABLE is in nauwe samenwerking met het architectenbureau Attika Architekten uit Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst gestart met het opstellen van een Masterplan voor het centrum van Vathorst op het gehele centrumgebied  van het stadsdeel. Een prachtig en zeer flexibel Masterplan is toen gemaakt waarbij veel aandacht uitgegaan is naar het integreren van de verschillende functies, het meegroeien van het winkel-/voorzieningenaanbod met de groei van de wijk, inrichting van het openbaar gebied en een aantrekkelijk woonklimaat. Dit in combinatie met een goede en veilige infrastructuur waar ook de auto een belangrijke rol speelde. Goed parkeren maar wel in een groene en aantrekkelijke omgeving. 

Het Masterplan is vervolgens goedgekeurd door de gemeente Amersfoort en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst heeft direct daarna een stedenbouwkundige supervisor aangesteld om ervoor zorg te dragen dat de ontwikkeling en realisatie van de verschillende plandelen uitgevoerd werd zoals in het Masterplan was opgenomen. Een traject dat in ieder geval tot en met het jaar 2020 loopt. Wellicht nog iets langer omdat naar verwachting nog niet alle gebiedsdelen dat het Masterplan behelst zijn ontwikkeld.

USP'S

• Locatie in het midden van de wijk
• Naast het NS Station
• 18.000 m² | regionale en nationale trekkers
• > 200 appartementen | 750 parkeerplaatsen

De rol van STABLE:

Reeds voor aanvang van de realisatie van Fase 1 van het centrum van stadsdeel Vathorst waren de winkels en de woningen reeds verkocht aan ASR Vastgoed.  

De woningbouwontwikkelingen in het stadsdeel Vathorst liepen iets achter bij de planning en tevens diende zich het begin aan van de woningbouwbouwcrisis waardoor nog meer bouwplannen op de lange baan geschoven werden. Kortom het door STABLE uitgewerkte scenario van meegroeien van het winkelcentrum met de wijk bleek een gouden greep. In plaats van een winkelcentrum van 18.000m² te bouwen, werd er nu een centrum gebouwd met een winkelbestand van 8.550m² dat perfect aansloot bij de omvang van het stadsdeel Vathorst. Naast de 8.550m² winkel waren er ook 166 appartementen/woningen opgenomen en was STABLE verantwoordelijk voor de aanleg van het gehele openbare gebied (450 parkeerplaatsen), inclusief de openbare wegen in het centrum van Vathorst. 

Naast de ontwikkeling van het centrum was STABLE ook verantwoordelijk voor de verhuur van alle winkels (8.550m²). De woningverhuur was in handen van derden. 

In 2009 is Fase 1 opgeleverd en waren de winkels voor 95% voorverhuurd. Enkele bekende namen zijn Albert Heijn, HEMA, ’t Kruidvat, Blokker en vele vers-ondernemers. Ondanks de crisis heeft het Centrum Fase 1 nooit noemenswaardige winkel leegstand gehad. Ook de woningen zijn bijna altijd 100% verhuurd. Nogmaals een bevestiging dat het concept van Fase 1 uitermate geslaagd en succesvol is.  

De rol van STABLE:

De woningbouwcrisis had grote gevolgen voor de ontwikkeling van het centrum van Vathorst. De plannen voor Fase 2 een ICOON-cluster, t.w. een school, bibliotheek, theater, sporthal en wat horeca, de uitbreiding met 10.000m² winkels en met meer dan 100 woningen kwam in een totaal ander daglicht te staan dan vooraf was uitgedacht. 

Gelukkig kon de start van het ICOON-cluster wel van start gaan, een ontwikkeling van de gemeente Amersfoort.  STABLE heeft vervolgens een alternatief op het Masterplan bedacht waardoor wel een deel van Fase 2 ontwikkeld kon worden. Het nieuwe plan voor Fase 2 van het centrum van Vathorst behelsde 3.500m² winkels, 23 appartementen en 100 parkeerplaatsen. Helaas heeft de gemeente Amersfoort het verkeersbeleid gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke verkeersplannen waarvan uitgegaan was bij het ontwerpen van het Masterplan. Het gevolg hiervan was dat de weg tussen Fase 1 en Fase 2 een ander profiel kreeg en ook veel intensiever door het verkeer gebruikt wordt. Desalniettemin is getracht door inrichting de overgang van Fase 1 naar Fase 2 vloeiend te laten verlopen. Meer dan 80% van de winkels waren ondanks de crisis door STABLE verhuurd onder andere aan JUMBO. In 2013 is Fase 2 opgeleverd aan ASR Vastgoed.

De rol van STABLE:

Aangezien Fase 2 iets afweek van het Masterplan heeft STABLE in nauwe samenwerking met Attika Architekten een nieuw planconcept uitgewerkt voor Fase 3. Fase 3 kenmerkt zich door de aansluiting te vinden met het NS station en met de ontwikkeling van een bouwblok direct naast ICOON (multifunctioneel gebouw). Door de crisis hebben er vervolgens wat wijzigingen binnen BPD en ASR Vastgoed plaatsgevonden waardoor STABLE niet meer in de gelegenheid was om het planconcept van Fase 3 ook nog te ontwikkelen. Lidl Vastgoed was vervolgens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Fase 3 maar is wel uitgevoerd conform het concept van STABLE 

Overige deelgebieden in Centrum Vathorst 
Inmiddels zijn reeds een groot aantal deelgebieden vanuit het Masterplan ontwikkeld. Hierdoor zijn er nog een groot aantal functies in het centrum bij gekomen. Een kerk, een lagere school, kantoren, dienstverlening en medische voorzieningen. Het Masterplan had tot doel een aantrekkelijk centrum voor het stadsdeel Vathorst waar ruimte werd geschapen voor een levendig centrum met haar diversiteit aan functies in een mooi landschappelijk vormgegeven geheel met goed op elkaar afgestemde architectuur. Wie vandaag in het centrum van Vathorst zal lopen zal tot de conclusie komen dat wat werd nagestreefd in het Masterplan ook in werkelijkheid is gerealiseerd, een centrum dat echt het hart is van het stadsdeel en dat ook klaar is om in de toekomst haar belangrijke rol in de samenleving van Vathorst te blijven vervullen. 

 

BRAND PARTNERS

ALBERT HEIJN | BLOKKER | D-REIZEN | ETOS | HEMA | INTERTOYS | JUMBO | KRUIDVAT | PEARL OPTICIEN |  RABOBANK |   SHOEBY | ZEEMAN

www.winkelcentrumvathorst.nl